دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hبابلسر
7 km/hزابل
6 km/hمهاباد
6 km/hزنجان
6 km/hآباده

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
18°Cاردبیل
22°Cماکو
23°Cخوی
24°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
41°Cاهواز
41°Cآبادان
41°Cامیدیه
39°Cایرانشهر
36°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید