دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
14 km/hزابل
7 km/hجاسک
7 km/hآبادان
7 km/hتربت حیدریه
7 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
26°Cاردبیل
29°Cماکو
29°Cارومیه
29°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cاهواز
45°Cآبادان
45°Cامیدیه
43°Cایرانشهر
41°Cسراوان

!به هوا ایران کمک کنید