دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
14 km/hزابل
6 km/hتبریز
6 km/hچابهار
6 km/hسرخس
5 km/hبم

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
17°Cنوشهر
24°Cاردبیل
27°Cقوچان
28°Cماکو
28°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cآبادان
44°Cاهواز
44°Cامیدیه
42°Cایرانشهر
39°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید